Przejdź do treści
Strona główna » News » „MROŹNA CISZA” POLSKIE KOLĘDY” Część dochodu jest przeznaczona na wsparcie Liceum Ogólnokształcącego Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki

„MROŹNA CISZA” POLSKIE KOLĘDY” Część dochodu jest przeznaczona na wsparcie Liceum Ogólnokształcącego Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki

O SZKOLE

Szkołę tworzy ponad 220-osobowa społeczność nauczycieli oraz uczniów, którzy mają polskie korzenie i pochodzą z wielu dawnych republik ZSRR. Ich przodkowie znaleźli się poza granicami Polski bez własnej woli, na skutek wywózek na Wschód lub w wyniku zmiany granic Polski.

Szczególny nacisk kładziemy na wysoki poziom nauczania, by uczniowie bez trudu zdali polską maturę i dostali się na studia w Polsce. Równie ważne jest odbudowanie ich więzi z Ojczyzną, dlatego obok intensywnej nauki języka polskiego, młodzież zgłębia wiedzę z zakresu historii i kultury Polski.

Działalność szkoły opiera się na wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Na dzielenie się nimi poszukujemy wciąż nowych formuł odpowiadających specyfice naszego liceum i dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości szczególnie wschodniej części Europy. Nasze dążenia wymagają mocnych fundamentów i autorytetów, dlatego towarzyszą nam nauczanie błogosławionego Jana Pawła II i przykłady postaw wielkich polskich patriotów, którzy w różnych okresach historii naszego kraju pozostawili ślad swojego męstwa i odwagi.

Nasza szkoła to wielokulturowa społeczność. Łączą nas nie tylko wspólne zajęcia edukacyjne i wychowawcze, ale bogata codzienność stawiająca przed nami wciąż nowe wyzwania. Młodzież ze Wschodu zamieszkuje w szkolnym Internacie, gdzie ma zapewnioną całodobowa opiekę, wsparcie psychologa, pomoc w nauce. Jej wyżywienie w internacie częściowo dofinansowuje Biuro Polonijne Kancelarii Senatu RP

Liceum funkcjonuje na prawach szkoły publicznej, dzięki temu otrzymuje subwencję oświatową na kształcenie uczniów polskiego pochodzenia ze Wschodu pokrywa Państwo Polskie. Resztę kosztów związanych z utrzymaniem i wyżywieniem uczniów ze Wschodu, a także koszty zajęcia dodatkowe umożliwiające realizację pasji i rozwijanie talentów, finansowane są ze środków przekazywanych na konto Fundacji “Dla Polonii” przez sponsorów oraz prywatnych Darczyńców.

Oczekujemy na pomoc wszystkich życzliwych przyjaciół, którzy czują i rozumieją potrzebę pomocy Polakom na Wschodzie. Indywidualni darczyńcy i sponsorzy mogą stworzyć szansę dobrej edukacji tym młodym Polakom i w ten sposób konkretnie pomóc też ich rodzinom i polskiej społeczności na Wschodzie. Jak pomóc naszej młodzieży ze Wschodu można dowiedzieć się na stronie Akcji Witajcie w Domu.

Polecamy zakup KOLĘD. Wspaniałe wykonane kolęd i coś więcej. !

Kolęda to odwieczny, utrwalony w polskiej tradycji obrzęd ludowy związany z okresem świąt Bożego
Narodzenia polegający na obchodzeniu domów połączonym ze śpiewaniem okolicznościowych pieśni,
inscenizowaniem scen inspirowanych wiarą, prezentacją obrzędów religijnych i składaniem życzeń. Często
przepleciony poczęstunkami i zbieraniem datków. Zwyczaj ten przetrwał do czasów współczesnych
w niektórych regionach Polski m.in. w Lubelskim. Przesycony beztroską i szczerą radością obrzęd ten był
początkowo powiązany z cyklem słowiańskiego Święta Godowego poprzedzanego tzw. Szczodrym Wieczorem.
Święto to, celebrujące przesilenie zimowe obrazowało zwycięstwo światła nad ciemnością. Symbolizowało czas,
w którym dzień zaczyna górować nad nocą. Czas niosący ludziom optymizm i radość.
U Słowian „Szczodre Gody” określały początek nowego roku, nadziei i nowego bytu przesyconego bogatą
obrzędowością celebrowaną nawet przez kilkanaście dni.
Kolęda to jednak przede wszystkim radosna pieśń świąteczna i noworoczna, która współcześnie
przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej. Najczęściej utrzymywana jest w konwencji religijnej, a
swoje początki wywodzi z tradycji ludowej.
W późniejszym okresie stała ona się również materią twórczości wybitnych kompozytorów. Odmiana kolędy
czerpiąca treści z obrazów życia codziennego nazywana jest pastorałką. Posiada ona swoisty styl i świecki
charakter. Przedstawia otaczający nas świat na tle wydarzeń biblijnych. Często obrazuje charakterystyczne
wierzenia i tradycję ludową terenu, z którego pochodzi. W zrozumiały sposób przybliża sacrum prostym
ludziom. Charakteryzuje ją zazwyczaj skoczna muzyka i humorystyczny sposób opowiadania o narodzeniu
Jezusa. Szczególnie lubiana jest przez dzieci. .
Pierwsze kolędy pojawiły się na ziemiach polskich wraz z początkiem XV wieku. Były tłumaczone na
język polski z łaciny lub czerpane ze śpiewników przywożonych z ościennych państw. Według etnografów
najstarsza zachowana, datowana na 1424r., polska kolęda rozpoczyna się od słów „Zdrów bądź, królu anielski”.
Znaczący wzrost popularności kolęd na ziemiach polskich rozpoczął się na przełomie XVII i XVIII wieku, wtedy
też zdefiniowano sam termin – kolęda w znaczeniu pieśni bożonarodzeniowej. Powstała wówczas,
przypisywana Piotrowi Skardze jedna z najwspanialszych polskich kolęd „W żłobie leży”. Została ona napisana
na osnowie linii melodycznej poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Inną bardzo popularną kolędę „Bóg
się rodzi”, do melodii w rytmie poloneza, napisał Franciszek Karpiński. Znanymi twórcami kolęd w XVI wieku byli
Mikołaj Sęp Szarzyński i Andrzej Morsztyn, w XIX wieku Zygmunt Noskowski, a na początku wieku XX Feliks
Nowowiejski. Kolędę „Lulajże Jezuniu”  Fryderyk Chopin zacytował w centralnej części genialnego Scherza h-
moll op. 20. Pośród wielu współczesnych twórców piękne kolędy komponowali Witold Lutosławski i Andrzej
Nikodemowicz. Tworzono je zazwyczaj jako radosne pieśni dziękczynne, ale pisano również dzieła nostalgiczne
– pod wpływem ważnych wydarzeń dziejowych: powstań narodowowych, wojen, plebiscytów, czy pamiętnego
stanu wojennego. Te wyjątkowe utwory przesycone są bogatą nutą patriotyzmu i odwołaniami do
trudnych polskich losów.
Współcześnie również powstają utwory dedykowane tym szczególnym dniom, gdy wspominamy
narodziny Syna Bożego. Są komponowane przez wyjątkowych twórców. Ich popularność dorównuje
najpiękniejszym kolędom tradycyjnym np. kolęda z lat trzydziestych XX wieku „Nie było miejsca dla Ciebie”.
Bliższe naszym czasom utwory „Kolęda o gwieździe”, „Kolęda Maryi”, „Kolęda o świcie”,
pochodzące z musicalu Kolęda Nocka Ernesta Bryla
z muzyką Wojciecha Trzcińskiego z lat 80-tych XX wieku, czy „Moje kolędy na koniec wieku” Zbigniewa
Preisnera.
Nieocenioną rolę w kultywowaniu tradycji kolędowych odgrywa działalność amatorskich oraz
zawodowych chórów i orkiestr. W tym gronie szczególne miejsce zajmują „Poznańskie Słowiki” i Lubelski
„IUBILAEUM”. Ważną rolę odgrywają zespoły
i grupy folklorystyczne na czele z Zespołami Pieśni i Tańca „Mazowsze” i „Śląsk”.
W polskiej „skarbnicy kulturowej” zachowało się ponad 500 oryginalnych zapisów kolęd i pastorałek.
Specjalistyczne zbieranie i katalogowanie ich treści rozpoczęto jeszcze w początkach XIX wieku, a
materialnym tego dowodem jest chociażby wydany w 1843r. zbiór muzyczny autorstwa księdza Michała

Mioduszewskiego pt. „Pastorałki i kolędy z melodiami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego
Narodzenia po domach śpiewane”.
W okresie Bożego Narodzenia kolędy wykonywane są praktycznie w każdym polskim domu, w
kościołach, szkołach, przedszkolach, podczas świątecznych spotkań okolicznościowych, czy popularnych jasełek.
Rozbrzmiewają w głośnikach odbiorników radiowych oraz pojawiają się na ekranach komputerów i
telewizorów. Królują w massmediach i mediach społecznościowych. Wyjątkowo pięknie i
wzruszająco brzmią w trakcie rodzinnego muzykowania podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Nastroju, który
tworzą niczym się nie zastąpi. Polskie kolędy, powszechnie uznawane za najpiękniejsze na świecie, jako jedne z
nielicznych są żywym obrazem wędrówki i okazjonalnego kolędowania w domach sąsiadów i całkiem obcych
ludzi. Dzięki ożywionej działalności lokalnych środowisk, w ostatnich latach odwiedziny kolędowe przeżywają
swoisty renesans.
Kolędy umieszczone na płycie „Mroźna cisza” potraktujcie Państwo jako szczególny osobisty dar,
dedykowany Wam prezent, płynący z serc wykonujących je artystów. Rodzaj wspólnej modlitwy, duchowego
zjednoczenia wykonawców ze słuchaczami, udział w misterium Bożego Narodzenia. Niech polska muzyka
przywoła wspomnienia radosnego świętowania w gronie rodzinnym. Wzbudzi radość. Jeżeli wywoła łzy
wzruszenia i tęsknoty za odległymi pięknymi chwilami, niech będą to „słodkie łzy”.

Jeśli zaśpiewacie razem z nami – będziemy szczęśliwi.
Niech się niesie w świat kolęda !

Carolling is a centuries-old Christmas-related folk custom rooted in Polish tradition consisting in
visiting houses and singing Nativity songs, enacting faith-inspired scenes, presentation of religious customs and
sharing wishes. It very often involves giving small treats and collecting donations. This custom has survived until
the present day in some Polish regions, e.g. in the Lublin region. Filled with lightheartedness and true joy, this
custom was initially connected with the Slavic celebration of Szczodre Gody [pre-Christian feast celebrating
winter solstice] preceded by the so called Szczodry Wieczór [literally: Generous Eve]. This feast reflected victory
of light over darkness. It symbolized the time when day starts to prevail over night. The time bringing optimism
and joy to the people.
For Slavs, Szczodre Gody determined the beginning of a new year, hope and new being, permeated with plenty
of customs celebrated for as long as a fortnight.
A carol is, however, primarily a joyful festive and New Year song, which nowadays has adopted a form
of a Nativity song. It is most often religious and originates in folk tradition.
In later periods, it also inspired outstanding composers. A carol presenting scenes from a daily life is referred to
as a pastorale. It has a specific style and is of secular nature. It presents the world that surrounds us with
Biblical events in the background. It often depicts beliefs and folk tradition characteristic for a region in which it
originates. It explains the sacred to simple people. It usually features lively music and humorous manner of
telling the story of Nativity. It is particularly enjoyed by children.
First carols in Poland appeared with the onset of the fifteenth century. They were translated into
Polish from Latin or taken from songbooks brought from the neighbouring countries. According to
ethnographers, the oldest surviving Polish carol dates back to 1424 and begins with the words “Zdrów bądź,
królu anielski” [Hail, Heavenly King]. Carols in Poland got considerably popular at the end of the seventeenth
and beginning of eighteenth century, when the term ‘carol’ was defined as a Nativity song. At that time, one of
the finest Polish carols „W żłobie leży” [In a Manger He Lays] was written, ascribed to  Piotr Skarga . It was based
on a melody of a polonaise composed for the coronation of King Ladislaus IV. Another very popular carol
entitled “Bóg się rodzi” [God is being born] also based on the rhythm of a polonaise, was written by Franciszek
Karpiński. In the sixteenth century, famous composers of carols were Mikołaj Sęp Szarzyński and  Andrzej
Morsztyn , in the nineteenth century –   Zygmunt Noskowski , and at the beginning of twentieth century –  Feliks
Nowowiejski . The „Lulajże Jezuniu” [Sleep, Infant Jesus] carol was cited by Fryderyk Chopin in the central
movement of his ingenious Scherzo in B minor op. 20. Beautiful contemporary carols were composed by  Witold
Lutosławski and Andrzej Nikodemowicz. They were usually written as exultant thanksgiving songs, but there
were also more nostalgic ones inspired by important historic events: national uprisings, wars, plebiscites or the
memorable martial law. These unique pieces of music are permeated with patriotism and references to a hard
lot of the Polish nation.
Nowadays, we have also seen works dedicated to this special period when we remember the birth of
the Son of God. They have been written by unique composers. They are as popular as the most beautiful
traditional carols, as is the case with a carol written in the 1930s “Nie było miejsca dla Ciebie” [There was no
room for you]. More contemporary works include „Kolęda o gwieździe” [Star Carol], „Kolęda Maryi” [Mary’s
carol], „Kolęda o świcie” [Carol at dawn], coming from Ernest Bryl’s musical Kolęda Nocka [Carol Night] with
Wojciech Trzciński’s music composed in the 1980s, or Zbigniew Preisner’s “Moje kolędy na koniec wieku” [My
carols for the end of the century].
An invaluable contribution to preserving the carolling tradition has been made by amateur and
professional choirs and orchestras. Among them, special place is occupied by “Poznańskie Słowiki”
[Nightingales of Poznań] and the Lublin-based “IUBILAEUM” choirs. An important role is played by folk music
ensembles and groups with „Mazowsze” and „Śląsk” Folk Dance and Singing Ensembles at the top of the list.
Polish musical heritage includes over 500 original records of carols and  pastorales . Specialist collection
and cataloguing of their content was already begun at the beginning of the nineteenth century, the proof of
which is, for example, the collection released in 1843 by priest Michał Mioduszewski entitled “Pastorales and
carols with melodies, that is joyful songs for the people sung at home during the Christmas season”.

During the Christmas season, carols are sung virtually in every Polish house, at churches, schools,
kindergartens, Christmas parties or during popular Nativity plays. They can be heard at radio stations and they
appear on screens of computers and TV sets. They can be widely found on mass media and in social media.
They sound exceptionally beautiful and moving when performed by whole families on Christmas Eve.
Atmosphere they create cannot be matched by anything else. Polish carols, widely considered as the most
beautiful in the world, are among the very few comprising a vivid image of wandering and carolling
around houses of one’s neighbours and absolute strangers. Owing to buoyant activity of local communities,
carolling visits have enjoyed a great revival in recent years.
We would like you to treat carols found on “Mroźna cisza” [Frosty tranquillity] album as a special gift
dedicated to you, flowing from the bottom of the hearts of the performing artists. As a kind of joint prayer,
spiritual communion of performers with listeners, participation in the mystery of Nativity. Let Polish music
bring back the memories of happy celebration with your family. Let it bring joy. If it evokes tears of tenderness
and longing for distant beautiful moments, let them be tears of bliss.

If you shall sing with us – we will be very happy.
Let the carol travel across the world!

Agata Rumińska-Sulenta mezzosopran – śpiewaczka operowa młodego pokolenia obdarzona
wyjątkowym talentem aktorskim oraz wspaniałym, o niespotykanej barwie głosem. Urodzona w
Lublinie, mieszka i pracuje w Warszawie. Jest absolwentką Szkoły Muzycznej im. Tadeusza
Szeligowskiego w Lublinie w klasie skrzypiec (2009) oraz klasie śpiewu solowego (2015). Kształcąc
swoje umiejętności wokalne ukończyła studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w
Krakowie w klasie prof. Olgi Popowicz (2018) oraz na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie śpiewu prof. Ewy Iżykowskiej-Lipińskiej w
specjalności śpiew solowy – opera; dyplom z wyróżnieniem (2020).
Dzięki niezwyczajnej pracowitości już w 2018r. wcieliła się w postać Pepy w operze
"Goyescas" Enrique Granadosa na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W
maju 2019r. wystąpiła w roli Jadwigi w operze "Straszny Dwór" Stanisława Moniuszki z
towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Marty Kluczyńskiej, natomiast we
wrześniu 2019r. tą samą partię wykonała z towarzyszeniem Płockiej Orkiestry Symfonicznej pod
batutą Janusza Przybylskiego. W listopadzie 2019r. współtworzyła jako solistka wykonanie "Mszy
żałobnej g-moll" oraz "Mszy Piotrowińskiej" St. Moniuszki na "Festiwalu Muzyki Sakralnej Stanisława
Moniuszki" w Warszawie (dyr. Borys Somerschaf, organy: Piotr Wilczyński) oraz wystąpiła w roli
Jadwigi w operze "Straszny Dwór" St. Moniuszki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w
Warszawie; koprodukcja z UMFC, reż. Ryszard Cieśla, dyr. Janusz Przybylski, przygotowanie
muzyczne-prof. Ryszard Karczykowski. W maju 2019r. występowała z Orkiestrą Symfoniczną
Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie (dyr. Wojciech Rodek). W grudniu 2019r. wzięła
udział w trasie koncertowej po Chinach wykonując partię Jadwigi w operze "Straszny Dwór" St.
Moniuszki na scenach w Changchun, Changsha, Wuhan i Pekinie. W lutym 2020r. tą samą partię
wykonała w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach (dyr. Marta Kluczyńska).
Umiejętności wokalne doskonaliła podczas kursów mistrzowskich i warsztatów wokalnych
prowadzonych przez wybitnych śpiewaków-pedagogów. Piotra Beczałę, Olafa Bär, W. Stephen
Smithe'a, Jadwigę Romańską, Stefanię Toczyską, prof. Urszulę Kryger, prof. Jana Ballarina, prof.
Eugeniusza Sąsiadka, prof. Ryszarda Karczykowskiego. Te postacie ukształtowały wyjątkowy głos,
kunszt wykonawczy i osobowość artystyczną śpiewaczki.
Artystka jest finalistką i laureatką cenionych konkursów wokalnych m. in.: im. Felicji
Krysiewicz w Bydgoszczy, Turnieju Muzyki Oskara Kolberga w Lublinie, Międzynarodowego Konkursu
Wokalnego „Viva Calisia” w Kaliszu. Brała udział w Międzynarodowych Warsztatach Muzycznych –
"Widen European Cooperation Net" Massafra-Włochy (2014), Międzynarodowym Festiwalu "II
Kraków Bach Fesiwal", Festiwalu "V Dni Muzyki w Kurowie" współtworząc wykonanie "Requiem
op.48" Gabriela Faure, w serii koncertów z cyklu „Nałęczowska Scena Młodych Talentów"
organizowanych przez Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Była gościem specjalnym
„XX Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego w Nałęczowie” (2018). Jako solistka
współpracowała w przedsięwzięciach muzycznych realizowanych przez wiele instytucji kulturalnych w
Polsce m. in. Filharmonię Podkarpacką im. A. Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię Świętokrzyską
im. Oskara Kolberga w Kielcach, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Europejskie Centrum Muzyki
Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, a także Filharmonię Narodową w Warszawie. Występowała
we Włoszech, Austrii oraz Chinach.

W swoim przebogatym repertuarze zgromadziła role operowe, arie i pieśni oraz znane i
lubiane światowe przeboje muzyki poważnej. Oprócz kreacji scenicznych bierze udział w koncertach i
galach okolicznościowych. Ważne miejsce w jej działalności zajmuje muzyka sakralna.
W sezonach artystycznych 2021/2022 oraz 2022/2023 współpracuje jako solistka z
Filharmonią Narodową w Warszawie. W maju 2022r. została stypendystką Marszałka Województwa
Lubelskiego w kategorii „Młody Twórca Kultury”.

Agata Rumińska-Sulenta mezzosoprano – young female opera singer with a unique acting talent and
outstanding voice of unparalleled timbre. She was born in Lublin, now she lives and works in Warsaw. She
completed her music education at the Tadeusz Szeligowski Music School in Lublin where she learned to play the
violin (2009) and attended a singing class (2015). While improving her vocal skills, she graduated from the Voice
and Drama Faculty of the Academy of Music in Cracow, where she was tutored by professor Olga Popowicz
(2018) and Department of Vocal and Acting Studies of The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw
where she was tutored by professor Ewa Iżykowska-Lipińska, specialising in solo opera singing; she graduated
with distinctions in 2020.
Owing to her unmatched diligence, already in 2018 she sang Pepa in "Goyescas" by Enrique Granados
during performance at The Fryderyk Chopin University of Music. In May 2019, she made a successful
appearance in the role of Jadwiga in “The Haunted Manor” by Stanisław Moniuszko accompanied by
Podkarpacka Philharmonic Orchestra in Rzeszów under the baton of Marta Kluczyńska, whereas in September
2019 she appeared in the same role with Płock Symphony Orchestra under the baton of Janusz Przybylski. In
November 2019, she performed a solo part in “Requiem in G minor” and “Piotrowin Mass” by Moniuszko at the
Stanisław Moniuszko Sacred Music Festival in Warsaw (Borys Somerschaf – conductor, Piotr Wilczyński – organ)
and she appeared as Jadwiga in “The Haunted Manor” by Stanisław Moniuszko at the Grand Theatre – National
Opera in Warsaw; co-production with FCUM, directed by Ryszard Cieśla, Janusz Przybylski – conductor, musical
interpretation prof. Ryszard Karczykowski. In May 2019, she performed with The Henryk Wieniawski
Philharmonic Orchestra in Lublin (Wojciech Rodek – conductor). In December 2019, she went on a tour around
China singing Jadwiga’s part, giving performances in Changchun, Changsha, Wuhan and Beijing. In February
2020, she appeared as Jadwiga at the Oskar Kolberg Świętokrzyska Philharmonic in Kielce (Marta Kluczyńska –
conductor).
She refined her vocal skills during master classes and workshops conducted by outstanding singer
teachers, such as Piotr Beczała, Olaf Bär, W. Stephen Smith, Jadwiga Romańska, Stefania Toczyska, Urszula
Kryger, Jan Ballarin, Eugeniusz Sąsiadek, Ryszard Karczykowski. These great personalities have considerably
determined her unique voice, performing skills and artistic personality.
She has been the finalist and winner of appreciated vocal competitions, such as: The Felicja Krysiewicz
Vocal Competition in Bydgoszcz, The Oskar Kolberg Music Competition in Lublin, International “Viva Calisia”
Vocal Competition in Kalisz. She participated in “Widen European Cooperation Net” International Music
Workshops in Massafra, Italy (2014), International “2 nd Kraków Bach Festival”, “Fifth Music Days in Kurów”
Festival where she performed in “Requiem” op. 48 by Gabriel Faure, and in a series of concerts entitled “Young
Talents Stage in Nałęczów” organized by The Henryk Wieniawski Philharmonic in Lublin. She was a special guest
of the 20th International Piano Festival in Nałęczów (2018). As a soloist, she took part in music projects
implemented by numerous cultural institutions in Poland, such as The Artur Malawski Podkarpacka
Philharmonic in Rzeszów, The Oskar Kolberg Świętokrzyska Philharmonic in Kielce, Centre for the Meeting of
Cultures in Lublin, The Krzysztof Penderecki European Centre for Music in Lusławice, as well as the Warsaw
Philharmonic. She has performed in Italy, Austria and China.
Her highly extensive and diversified repertoire embraces operatic roles, arias and lieder, as well as
popular and much-loved world’s most famous classical music hits. Apart from roles in operatic works, she
performs during concerts and special gala events. In her musical pursuits, she is considerably devoted to sacred
music.
In 2021/2022 and 2022/2023 concert seasons, she has worked as a soloist with the Warsaw
Philharmonic. In May 2022, she received a scholarship of the Marshall of the Lublin Voivodship for a “Young
Creator of Culture”.

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba, a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba. Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami. Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba. Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.
C.K.Norwid